Transportni sistemi

Za potrebe procesne industrije od velikog je značaja pravi izbor transportnog uređaja, jer se često javlja potreba za premeštanjem velikih količina sitnozrnastog i komadastog materijala u neprekidnom toku. Operacija neprekidnog transporta je zastupljena u gotovo svim industrijskim procesima: transport sirovina, otprema finalnog proizvoda itd. Faktori koji utiču na vrstu transporta se klasifikuju kao: količina materijala, veličina i oblik materijala i naravno pravac prenosa materijala (horizontalan, vertikalan ili kos). Ukoliko je materijal koji se transportuje sitniji, sam transport se lakše ostvaruje, mašine (uređaji) su jednostavnije, a sam postupak jeftiniji. Sam postupak izbora transportnog srestva pa i sam proračun i projektovanje instalacija za transport materijala, još uvek se bazira na stečenim iskustvima projektanata u ovoj oblasti. U proizvodnji Green Magnetika nalaze se i sledeći transportni sistemi:

 • Transportne trake

 • Lančasti transporteri (redleri)

 • Pužni transporteri

 • Kofičasti transporteri (vertikalni transport)

 • Pneumatski transporteri

Rešetkasti sep. sa kućištem

Metalni odvajači

Magnetni separatori, su namenjeni za separaciju feromagnetnih čestica iz zrnastih, praškastih, tečnih sirovina ili iz gotovih proizvoda. To u industriji znači odstranjivanje neželjenih feromagnetnih stranih tela u transportnim sistemima s namerom zaštite daljih tehnoloških procesa, ili krajnjeg korisnika. Sirovine i gotovi proizvodi iz kojih je potrebno odstraniti metalne nečistoće, pojavljuju se u mnogim područjima u industriji, npr. u prehrambenoj industriji, mlinarstvu, kod prerađivača plastičnih masa, rudarskoj industriji, drvnoj industriji, itd. U našoj proizvodnji se nalaze kvalitetni magnetni separatori koje u potpunosti prilagodimo Vašem tehnološkom procesu. Najčešće korišćeni magnetni separatori su:

 • Magnetne rešetke – fiksne –

 • Magnetne rude – samostalne –

 • Magnetne rešetke – razvlačive –

 • Rešetkasti separator sa – kućištem –

 • Kupasti separatori – cevni –

 • Magnetne ploče – feritne, neodimijumske –

 • Automatski odvajači – rešetkasti, bubanj –

 • Cevni separatori za fluide

Metalni detektori

Integritet proizvoda i sigurnost potrošača od ključne su važnosti. Jedan od izvora grešaka je prisutnost metalnih stranih tela u proizvodima ili sirovinama. Tako je registrovanje i odstranjivanje metalnih stranih tela važan deo proizvodnog procesa u različitim područjima industrije Detektori metala su uređaji koji koriste elektromagnetnu indikciju za otkrivanje metalnih predmeta. U industriji detektori metala su uređaji koji registruju i označavaju prisutnost svih vrsta metala, kao magnetnih, tako i nemagnetnih komadića i nečistoća u procesu proizvodnje. Upotrebljivi su na najrazličitijim industrijskim područjima, jer metalni komadići ometaju odvijanje proizvodnje ili utiču na kvalitet i upotrebljivost proizvoda. Te industrije su: drvna industrija, rudarska industrija, obrada gume i plastike, prehrambena industrija, farmaceutska industrija, recikliranje itd. Izvedbu detektora metala prilagodimo Vašim zahtevima, a preporučujemo korišćenje:

 • U sklopu pokretne trake;

 • U sklopu vibracionog kanalnog mehanizma;

 • U slobodno padajućim materijalima;

 • U usisnim transportnim razvodnim sistemima, ili sistemima pod pritiskom.

Magnetne šipke - samostalne

Magnetne rešetke - razlačive

Magnetne rešetke - fiksne

Detektor metala - GM-TKDE (Z)

Detektor metala - GM-TKDE

Detektor metala - GM-PKDE

Detektor metala - GM-CKDE

Detektor metala - GM-ALK CKDE